Условия при записване

Посредством предоставената по-долу информация бихме искали да запознаем нашите клиенти с условията за записване, застъпени в нашия договор за оргaнизирано пътуване.

 1. Права и задължения на туроператора
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 • Да осигури задължителна застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуване извън страната в стандартните условия на застрахователните
 • дружества и предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал на застрахователната полица по направената застраховка.
 • По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да го застрахова от други рискове по време на пътуването.
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора без да носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не извърши плащанията в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се възстановява.
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да откаже по собствено усмотрение пътуването на ПОТРЕБИТЕЛЯ при наличието на следните основателни причини: нетрезво състояние, непристойно и агресивно поведение, пътуване с цел незаконна търговия или контрабанда и други прояви , свързани с обезпокояването на останалите пътници по съответната програма.
 1. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт, валиден 6 месеца преди датата на пътуване/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България и съответната изисквана сума дневни пари.
 • Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, ненавършило 18 години, което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено родителско разрешение от другия родител)
 • Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия договор срокове стойността на туристическите услуги.
 • Да спазва законите на страната, за която пътува.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащането на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето в размер на 60 лв., ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
 1. Отговорност на страните
 • В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на ТУРОПЕРАТОРА на услугите по настоящия договор, той се задължава да компенсира на ПОТРЕБИТЕЛЯ надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.
 • Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако се наложи отмяна на пътуването поради не набран необходим минимален брой участници, или ако отмяната се дължи на непреодолими пречки. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях, която е за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./ Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:
  • Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
  • Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ
  • Загуба или повреда на багажа по време на пътуването
  • Отказ на упълномощените органи да издадат виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ
  • Недопускане от страна на митническите и гранични служби ПОТРЕБИТЕЛЯТ да излезе от България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия договор, ако причините за това се дължат на: ПОТРЕБИТЕЛЯ действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора; непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. ХОТЕЛИЕРЪТ се задължава да предостави на ТУРОПЕРАТОРА всички документи за продажбата на продукта, определени от Закона за туризма и притежаващи всички необходими реквизити.
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност при значителна промяна в някои от съществените клаузи на настоящия договор, да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ, а той от своя страна се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от ТУРОПЕРАТОРА. Приемането на промени се удостоверява с допълнително споразумение към договора. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме промените, ТУРОПЕРАТОРЪТ му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме предложеното, той може да се откаже от договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като ТУРОПЕРАТОРА му възстановява платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на договора.
 1. Анулации и неустойки

В случай на анулация на пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:

 1. Условия за анулаци при пътуване в чужбина:
  • до 60 дни преди датата на пътуването – без неустойки;
  • от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – размера на депозита;
  • от 29 до 20 дни преди датата на пътуването – 50% от стойността на пътуването;
  • от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – 80% от стойността на пътуването;
  • по-малко от 14 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването;
 2. При пътуване в страната:
  • до 20 дни преди датата на пътуването – без неустойки;
  • от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита;
  • от 13 до 7 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването;
 1. Рекламации и спорове
 • В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. В случай, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно оформена рекламация към ТУРОПЕРАТОРА в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея.
 • Всички спорове по изпълнение на настоящия договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане до компетентен български съд.
 1. Други
 • Всяка от страните може да поиска изменение или да прекрати договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен договора.
 • Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на договора се извършва в писмена форма.
 • При изменение на договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването.

Общи условия за ползване на www.bghoteli.eu:

 1. Съдържанието на уебсайтa, начина на подредба и структуриране на информацията, са защитени от Закона за авторското право, и сродните му права. Всяко публикуване, размножаване и продажба на информация и снимков материал от сайтa www.bghoteli.euпод каквато и да е форма, без писменото съгласие на фирмата е забранено и представлява закононарушение.
 2. Потребителят се съгласява, че няма да изпраща или прехвърля по какъвто и да било начин уебсайта на www.bghoteli.eu, данните или съдържанието му на друг компютър, сървър, уеб страница или друга среда за масова употреба, както и че няма да ги използва с търговска цел.
 3. Потребителят се съгласява, че няма да използва устройство или софтуер в опит да се намесва в правилното функциониране на този сайт. Използването на сайта по непозволен начин може да доведе до нарушаване на закона за авторското право, търговската марка или други закони, свързани с интелектуалната собственост. Не е позволена промяната, скриването или заличаването на обозначенията за авторско право. Забранено е изпращането или прехвърлянето на незаконни, заплашителни, клеветнически, неприлични, порнографски или сквернословни материали или материали, насърчаващи криминални действия, или такива, съдържащи вируси или друг вид вреда.
 4. Потребителят единствен носи отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на собственост, както и други вреди, настъпили в резултат на използването на уебсайтa www.bghoteli.eu.

Ограничена отговорност:

Информацията, продуктите и услугите предоставени в този уеб-сайт, може да съдържат неточности или печатни грешки.
www.bghoteli.eu не гарантира и се освобождава от отговорност от неточностите по отношение на информацията на описанието на курорта, хотела, самолета, круиза, автобуса или други пътнически продукти, показани на този уеб-сайт (включително- снимки, описание на удобствата в хотела и др.), тъй като по-голяма част от тази информация се предоставя от съответните доставчици.
Информацията тук се обновява всекидневно от екипа на www.bghoteli.eu, като подобрения или промени в информацията могат да се правят само от екипа на сайта по всяко време.
Всяка информация, продукт и услуга се предлага “както я виждате”, без да се поема каквато и да било отговорност.
Туроператорите, хотелиерите и другите доставчици, осигуряващи услуги за www.bghoteli.eu са независими изпълнители, а не агенти или служители на www.bghoteli.eu.
www.bghoteli.eu не носи отговорност за грешките, действията, пропуските, твърденията, гаранциите, нарушенията и небрежността на тези доставчици, нито за наранявания, смъртни случаи, имуществени вреди или вреди от друг вид, произтичащи от тях.
www.bghoteli.euв никакъв случай не отговаря за каквито и да било директни, наказателни, случайни, специални или вторични вреди свързани с употребата на този уеб-сайт.
Поради това, че някои страни или юрисдикции не позволяват освобождаването от ограничението на отговорност за вторични или случайни вреди, написаното по- горе може да не се отнася за Вас.
www.bghoteli.euси запазва правото да променя правилата, условията и забележките, при които функционира този сайт.

Резервации и условия на резервиране:

Всеки клиент, направил резервация се съгласява със  следните общите условия, ако не са договорени други:
Резервации:
1. Всяка резервация в реално време или на база заявка ще бъде счетена за акт (заявка) за закупуване на съответното настаняване, обект на тази резервация. Не може да има договор между Потребителя и www.bghoteli.eu преди системата да:
– изпрати номер на резервацията;
– изпрати потвърждение на резервацията по e-mail;
– получи плащането в пълен размер
Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и да се увери, че всички подробности са точни.

2. Потвърдената резервация следва да се заплати в пълен размер или 50% от общата сума в рамките на 72 часа, колкото е периода на съхранение на всяка резервация. Пропускането на плащане в рамките на 72 часа от потвърждението на резервацията за настаняване се счита за отказ на Потребителя.

3.Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня. Плащания се приемат в брой или по банков път.

4. Резервации в реално време няма да бъдат приемани по малко от 24 часа преди датата на настаняване.

5. Настаняването в хотела става посредством ваучер, издаден от www.bghoteli.eu, издаден от администраторите на www.bghoteli.eu и представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя, направил резервацията.

6. www.bghoteli.eu си запазва правото, да анулира потвърдена и платена резервация в случай на официален отказ на хотела, да извърши такова настаняване. В тези случаи www.bghoteli.eu се задължава да предложи алтернативно настаняване в хотел от същата или по-висока категория в същия град / курорт без доплащане. Ако Потребителят не приеме предложеното алтернативно настаняване, той може да се откаже от заявените услуги без да дължи неустойки или обезщетение, като www.bghoteli.eu му възстановява платените от него суми в 30-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.

7. Промени и Анулации на резервации в Реално време и на база Заявка могат да бъдат правени от Потребителя според сроковете описани в офертите.

7.1 В случай, че липсва информация в офертата за сроковете за анулация, то в сила влизат сроковете за анулации от Общите условия на договора.

8. След този срок резервацията се счита за консумирана и подлежи на промяна само в директни отношения между Потребителя и Хотела, за www.bghoteli.eu не носи отговорност.

9. При неспазване на Условията за анулация, разликата между сумата по платената от Потребителя резервация и наложената глоба от Хотела за пълен или частичен отказ се възстановява до 30 дни от датата на отказ, по начина, по който Потребителят е направил своето плащане.

10. Всички цени обявени в сайта www.bghoteli.eu, както и в e-mail съобщенията изпратени до Потребителя са в лева и евро и са крайни.

 1. www.bghoteli.euне носи отговорност в случай на обявени по-ниски цени на рецепция на даден хотел от цените обявени в сайта на www.bghoteli.eu.
 2. При дистанционно резервиране, онлайн или по телефон, договорът по резервацията се приема, че е подписан от страна на клиента, при пълното заплащане на туристическата услуга по банков път, или чрез електронни системи за разплащане, като за подпис се приема платежното нареждане.
 3. Категоризация на предлаганите от www.bghoteli.euхотели е официалната такава, обявена от хотелиерите съобразно действащия Закон за Туризма (Раздел IV – Категоризиране на туристическите обекти).
  ТАЗИ КАТЕГОРИЗАЦИЯ Е С ИНФОРМАЦИОННА ЦЕЛ И НЕ Е ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПОРЪЧИТЕЛСТВО ОТ НИКАКЪВ ТИП ОТ СТРАНА НА www.bghoteli.eu.

  САЙТЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПОДАДЕНА ОТ ХОТЕЛИЕРА НЕВЯРНА КАТЕГОРИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА, ПОМЕЩЕНИЯТА, ЗАВЕДЕНИЯТА И ОБЩАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ХОТЕЛА.

  13. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не бъдат предявени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към www.bghoteli.euв писмен вид в срок от 7 дни от завръщането си, в офиса на www.bghoteli.eu. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на Хотела, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към www.bghoteli.eu.

  www.bghoteli.eu се задължава да предостави предявените претенции на ХОТЕЛА в срок до един месец от датата на заминаване на Потребителя.

  14. Потребителят потвърждава, че е пълнолетен гражданин (навършени 18 години).

  15. Потребителят декларира, че посочените от него в бланката за резервация телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от www.bghoteli.eu при необходимост.

 4. www.bghoteli.euпритежава сертификат за „Защита на потребителя”.
 5. www.bghoteli.euе с информационна и рекламна цел.

 

Share This