Уеб сайтът, който разглеждате, се управлява от „Варна Турист Сервиз“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК103148585, със седалище и адрес на управление: гр Варна, п.к. 9002, бул. „Чаталджа” 10, тел +359 52 603 255, e-mail: sales@vts.bg (наричано по-долу за краткост само „Дружеството“). 

„Варна Турист Сервиз“ ООД приема като свой приоритет не само предоставянето на качествена услуга на своите клиенти/потребители на туристически услуги, но и опазване поверителността на техните лични данни. Дружеството осъществява дейността си  в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате предлаганите от нас услуги.

Важно е да знаете:

 • Регистрирайки се в сайта ни, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
 • Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте! Предоставянето на лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Платформата ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите лични данни за използването на услугите на нашата платформа би означавал отказ да използвате съответните услуги.
 • В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например спазване на законовите задължения на Администратора, необходимост за изпълнение на договор и др.
 • Ние използваме лични данни за други лица, предоставени от вас, като например тези на хората от вашата резервация. Чрез предоставяне на лични данни на други хора, вие трябва да сте сигурни, че те са съгласни на това и ви е позволено да я предоставите. Трябва да сте сигурни, че те разбират, как техните лични данни могат да бъдат използвани от нас, когато това е уместно.
 • Какви лични данни е необходимо да ни предоставите
 • Защо приемаме и обработваме Вашите лични данни и на какво основание
 • Кога и как можем да споделяме Вашите лични данни с трети страни, включително с трети държави 
 • Срокът, в който ще съхраняваме Вашите лични данни
 • Правата, които имате по отношение предоставените ни лични данни
 • Мерки за сигурност
 • Какви лични данни е необходимо да ни предоставите 
  • Когато имате запитвания за оферти:
   • Име и фамилия, e-mail, телефон
   • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст
  • Когато правите резервация:
   • Име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст
  • За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин:
   • Данни за e-mail
  • Когато купувате туристически услуги в наш офис или онлайн:
   • Имена, ЕГН, адрес, данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
   • Информация за пътниците – брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
   • Данни за контакт – телефон, e-mail
   • Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
   • Всякакви специални изисквания за хранене 
   • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
   •  Данни за семейно положение – при детски екскурзии, пътуване с единия родител
   • IBAN на банковата Ви сметка  – при извършено плащане по банков път и възстановяване на суми
 • Защо приемаме и обработваме Вашите лични данни и на какво основание
  • Приемаме и обработваме Вашите лични данни с различни цели:
   • Предоставяне на туристически услуги – туристическо пътуване, самолетни билети, хотелско настаняване, застраховки, транспорт, рент а кар и други допълнителни туристически услуги, плащания и издаване на счетоводни документи във връзка с предоставяне на тези услуги, за счетоводни и данъчни цели
   • За целите на маркетинга и рекламата
  • Приемаме и обработваме Вашите лични данни на основание на:
   • Преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас в наш офис.
   • Наши законови задължения съгласно българското законодателство – например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги
   • Съгласие (при отправяне на запитване; при сключване на други договори, при изпращане на бюлетин; при обработване на специални категории данни; при закупуване на ваучери – подарък )
   • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
   • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги) 

В случай, че не желаете да предоставите своите данни, няма да можем да сключим договор с Вас, не можете да бъдете получател на каквато и да е услуга и не можете да получите преддоговорна информация за услугите.

При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата политика за поверителност и защита на данните, ще Ви предоставим ново известие за защита на данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

 • Кога и как можем да споделяме Вашите лични данни с други организации, включително с трети държави 
  • За да Ви предоставим желаните от Вас продукти и услуги, ние предоставяме Вашите лични данни на:
   • Хотелиери
   • Авиокомпании
   • Транспортни фирми
   • Застрахователни дружества
   • Туроператори и туристически агенти
   • Национална агенция по приходите, Комисия за защита на потребителите и други получатели, установени със закон
  • Също така работим с внимателно подбрани доставчици, които изпълняват определени функции:
   • ИТ услуги – поддръжка на компютрите, уебсайтовете, и-мейл домейни, сървърите ни, резервационните системи
   • маркетинг и рекламна кампания
   • обработка на плащания 
   • пощенски и куриерски услуги

Варна Турист Сервиз ООД не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:

 • за изпълнение на посочената услуга
 • законово задължение да разкрием или споделим данните с разследващи и други публични органи или защита на обществени интереси с цел предотвратяване на измами, намаляване на кредитния риск, борба с тероризма
 • сме получили изрично съгласие от Вас

Не предоставяме данни извън територията на страната.

Когато предоставяме лични данни на други организации, ние изискваме от тях да съхраняват данните като предприемат максимално високи мерки за организационна и техническа безопасност, както и да не използват личните ви данни за собствени маркетингови цели. Споделяме само минималните лични данни, които позволяват на нашите доставчици и партньори да Ви предоставяме услугите.

 • Срок, в който ще съхраняваме Вашите лични данни

Вашите лични данни се съхраняват:

  • за целите на договора – за срока на пътуването и/или за спазване на законовите изисквания като например реализиране на права по съдебни претенции, възстановяване на щети 
  • за рекламни, маркетингови цели – до оттегляне на съгласието
  • за счетоводни цели – съгласно сроковете, указани в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по надлежен начин. Не съхраняваме данни от кредитни и дебитни карти, освен отпечатани отчети за извършени плащания.

 • Правата, които имате по отношение предоставените ни лични данни
  • Право да оттеглите съгласието си
  • Право на достъп и получаване на информация

 Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време. 

В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до лични Ви данни в срок не по-дълъг от един месец, ще Ви посочим причините.

  • Право на корекция

Имате право да поискате да коригираме всякакви неточности в личните Ви данни. 

  • Право на изтриване на данните

Имате право да поискате да изтрием Вашите данни, освен ако не се налага съхраняването им за запазване на законни интереси.

  • Право на ограничаване на обработването за определен период от време
  • Право на преносимост на данните

Когато е технически възможно, можете да поискате предоставените от Вас лични данни да бъдат предадени на трета страна.

  • Право на възражение
  • Право на жалба до Комисията за защита на лични данни

В случай, че сметнете, че нарушаваме Вашите права може да се свържете с нас на sales@vts.bg, за да  проучим случая.

Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр.София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, електронен адрес: www.cpdp.bg

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни, както и да Ви дадем отговор в законоустановения едномесечен срок. В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от два месеца, до максимално разрешения по закон срок. 

Моля, обърнете внимание, че може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да можем да предприемем действия по Вашето искане или жалба.

Искания относно Ваши права можете да отправяте на:

sales@vts.bg

Лице за контакт: Велина Мичикова

 • Мерки за сигурност

Дружеството предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания. Също така в дружеството е ограничен достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и други трети лица, които имат нужда от този достъп за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Също така те имат задължение да опазят конфиденциалността на данните Ви.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, пароли за достъп и други.

 Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост) и промени в законодателството.

Дата на последната актуализация – 23.05.2018 г.

Share This